UAH
АТ Твін-Друк: Повідомлення про проведення зборів акціонерів: ТВИН-ДРУК, АО ПП: ALL.BIZ: Украина
Premium Business
Отзывов: 2
ТВИН-ДРУК, АО ПП
+38 (097) 833-44-44

АТ Твін-Друк: Повідомлення про проведення зборів акціонерів

21.03.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТВІН-ДРУК», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 149, повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів що відбудуться «21» квітня 2017 року о 13-00 за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 149, кабінет Голови Правління АТ «ВП «ТВІН-ДРУК».

Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів «21» квітня 2017 року з 12-30 до 12-45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину «17» квітня 2017 року

Проект порядку денного зборів:

(перелік питань, що виносяться на голосування):

 

Питання, що виносяться на голосування

Проект рішення

(крім кумулятивного голосування

  1. Обрання лічильної комісії зборів.

Кумулятивне голосування

  1. Обрання Секретаря зборів.

Секретарем зборів обрати Бартишева Артема Владиславовича.

  1. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської   діяльності  Товариства за 2016 рік.

Звіт Голови Правління прийняти до відома.

  1. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Затвердити звіт Ревізора про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

 

  1. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Затвердити звіт Наглядової ради за підсумками її діяльності у 2016 році, визнати діяльність Наглядової ради задовільною.

  1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Визнати діяльність Правління у 2016 році задовільною.

  1. Затвердження річного звіту Товариства за 2016рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2016р.

  1. Про розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності  Товариства за 2016рік.

У зв’язку зі збитками (відсутності прибутку станом на кінець 2016 року) прибуток не розподіляється. Дивіденди не нараховуються та не сплачуються.

 

  1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.
  2. Внесення змін до Статуту Товариства.
Надати Правлінню Товариства попередню згоду на вчинення  значних  правочинів будь-якого характеру,  на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, які  можуть  вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення,загальною  граничною сукупною вартістю не більш 30 000 000,00 грн., за умови їх погодження Наглядовою радою Товариства.
 

1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

2. Доручити Голові правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

3. Правлінню забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного: http://labelcap.all.biz/

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

- Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів (включно) акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Роганська, 149, у приміщенні бухгалтерії АТ «ВП «ТВІН-ДРУК», у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 12-00 годин до 13 годин);

-  в день проведення  зборів у місці їх проведення за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 149, у приміщенні бухгалтерії АТ «ВП «ТВІН-ДРУК».

Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Бартишев Артем Владиславович, т. (57) 7172328.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)  

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 40 377 38713
Основні засоби 17 095 18414
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 8 224 6636
Сумарна дебіторська заборгованість 12 166 10954
Грошові кошти та їх еквіваленти 117 402
Нерозподілений прибуток -24 832 -22516
Власний капітал 8 007 10375
Статутний капітал 19 555 19555
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 32 370 28338
Чистий прибуток (збиток) -2 368 -5230
Середньорічна кількість акцій (шт.) 651822615 651822615
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 41 46

 

Для участі у зборах акціонерам та їх представникам при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Для представників акціонерів додатково – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.

Наглядова Рада Товариства

Новости

LiveInternet

Описание

ТВИН-ДРУК, АО ПП, Украина ALL.BIZ: Украина - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., АТ Твін-Друк: Повідомлення про проведення зборів акціонерів