UAH
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента: ТВИН-ДРУК, АО ПП: ALL.BIZ: Украина
Premium Business
Отзывов: 2
ТВИН-ДРУК, АО ПП
+38 (097) 833-44-44

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

03.11.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТВIН-ДРУК"

2. Код за ЄДРПОУ: 23454034

3. Місцезнаходження: 61172 м. Харків, вул. Роганська, буд.149

4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 716-37-32, (057) 714-54-34

5. Електронна поштова адреса: twin@maxima.kharkov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://labelcap.com.ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу: 27.10.2017;

Назва органу, що прийняв таке рішення: Загальні збори акціонерів АТ "ВП "ТВІН-ДРУК".

Вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення: Товариство планує здійснити приватне розміщення 133 333 333 штуки простих іменних акцій бездокументарної форми існування існуючої номінальної вартості 0,03 грн. за акцію, на загальну суму 3 999 999,99 грн.

Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій: 3 999 999,99 грн.

Номінальна вартість та ціна розміщення із зазначенням способу її визначення: загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити, складає 3 999 999,99 грн., номінальна вартість однієї акції становить 0,03 грн. (нуль гривень 03 копійки). Товариство здійснюватиме розміщення кожної акції за ціною 0,03 грн. (нуль гривень 03 копійки) за 1 (одну) акцію. Ціна розміщення визначена, як більша між ринковою та номінальною, та затверджена Наглядовою радою АТ "ВП "ТВІН-ДРУК" (Протокол №3010/2017 від 30.10.2017). Ринкова вартість акцій Товариства визначена на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та затверджена відповідно до рішення Наглядової ради АТ "ВП "ТВІН-ДРУК" (Протокол №2610/2017 від 26.10.2017), та становить 0,0227 грн. (нуль гривень 02,27 копійки) за 1 (одну) акцію і є меншою за номінальну вартість акцій Товариства.

Розміщення акцій може призвести до збільшення частки у статутному капіталі "фізичної особи", яка вже володіє пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, а саме:

- "фізична особа 1" до розміщення акцій  володіє 203 992 701 акціями, що складає 31,30% статутного капіталу;

- "фізична особа 2" до розміщення акцій  володіє 314 378 095 акціями, що складає 48,23% статутного капіталу;

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 20,46%

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 100,00%

Акції, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, надають їх власникам всі права власників простих іменних акцій Товариства, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Оплата акцій здійснюється грошовими коштами. За згодою між Товариством та акціонером, оплата акцій, що розміщуються, може здійснюватися також шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями між Товариством та акціонером (далі - Зарахування). У разі оплати акцій грошовими внесками, здійсненими шляхом Зарахування за грошовими зобов'язаннями, такі зобов'язання Товариства припиняються.

Метою розміщення акцій є збільшення розміру статутного капіталу для поповнення обігових коштів. Фінансові ресурси, залучені в результаті збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, будуть направлені на зменшення сум залучення кредитних коштів, здійснення Товариством своєї господарської діяльності.

Конвертація цінних паперів не передбачена.

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії Товариства відсутня.

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                        Бартишев А.В. М.П.

30.10.2017

Новости

LiveInternet

Описание

ТВИН-ДРУК, АО ПП, Украина ALL.BIZ: Украина - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента