UAH
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента: ТВИН-ДРУК, АО ПП: ALL.BIZ: Украина
Premium Business
Отзывов: 2
ТВИН-ДРУК, АО ПП
+38 (097) 833-44-44

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

04.05.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТВIН-ДРУК"

2. Код за ЄДРПОУ: 23454034

3. Місцезнаходження: 61172 м. Харків, вул. Роганська, буд.149

4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 716-37-32, (057) 714-54-34

5. Електронна поштова адреса: twin@maxima.kharkov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://labelcap.com.ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 30.04.2018р.;

Відомості щодо правочинів:

- характер правочинів - надано попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, але не більш ніж до 29.04.2019р., а саме: будь-яких правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови погодження предмету таких правочинів Наглядовою радою товариства;

- гранична сукупність вартості правочинів - 30 000 000,00 (тридцять мільйонів гривень 00 коп.) грн.;

- вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 39 340,0 тис.грн.;

- співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 76,26%;

- загальна кількість голосуючих акцій - 639 409 452 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 639 409 452 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 639 409 452 шт. та "проти" - 0, прийняття рішення.

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                        Бартишев А.В. М.П.

02.05.2018

Новости

LiveInternet

Описание

ТВИН-ДРУК, АО ПП, Украина ALL.BIZ: Украина - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента