UAH
Приватне акціонерне товариство «Виробниче Підприємство «Твін-Друк»,: ТВИН-ДРУК, АО ПП: ALL.BIZ: Украина
Premium Business
Отзывов: 2
ТВИН-ДРУК, АО ПП
+38 (097) 833-44-44

Приватне акціонерне товариство «Виробниче Підприємство «Твін-Друк»,

28.03.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТВІН-ДРУК», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 149, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться «30» квітня 2018 року о 13-00 за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 149, кабінет Голови Правління АТ «ВП «ТВІН-ДРУК». Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів, зазначеним вище, «30» квітня 2018р.: час початку реєстрації акціонерів - 12-30; час закінчення реєстрації акціонерів 12-45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину «24» квітня 2018р. Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: Питання, що виносяться на голосування Проект рішення 1. Обрання лічильної комісії зборів. Кумулятивне голосування 2. Обрання Секретаря зборів. Секретарем зборів обрати Бартишева Артема Владиславовича. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Затвердити регламент проведення річних загальних зборів Товариства: - виступи по питаннях порядку денного – до 15 хв.; - запитання доповідачам – до 5 хв. - обговорення рішень – до 2 хв. для кожного доповідача, але не більше 5 хвилин на обговорення одного питання Порядку денного. 4. Річний звіт Правління Товариства за 2017 рік. Прийняти звіт Правління до відома. 5. Звіт Ревізора щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердити Звіт Ревізора, діяльність Ревізора визнати задовільною. 6. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Затвердити Звіт Наглядової ради, діяльність Наглядової ради визнати задовільною. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Визнати діяльність Правління Товариства задовільною. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. 9. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2017 рік. Прибуток за 2017 рік не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, але не більш ніж до 29.04.2019р., а саме: будь-яких правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови погодження предмету таких правочинів Наглядовою радою товариства. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 30 000 000,00 гривень. Для забезпечення виконання цього рішення, надати Наглядовій раді повноваження щодо погодження предмету значного правочину якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 30 000 000,00 гривень. 11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Припинити з 30.04.2018р. повноваження членів Наглядової ради в повному складі, а саме: Голови Наглядової ради -- Письменного Едуарда Ілліча, Членів Наглядової ради: Письменного Олега Едуардовича, Петера Брауера. 12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Кумулятивне голосування. 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру їх винагороди. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Винагороду членам Наглядової ради сплачувати відповідно до умов цивільно-правових договорів. 14. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. Обрати Голову правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 15. Внесення змін до Статуту Товариства. 1. Внести зміни до Статуту Товариства згідно до запропонованого проекту нової редакції Статуту. 2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 3. Доручити Голові правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. 4. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://labelcap.all.biz/ Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: - від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Роганська, 149, у приміщенні бухгалтерії АТ «ВП «ТВІН- ДРУК», у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 12-00 годин до 13-00 годин); - в день проведення зборів у місці їх проведення за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 149, у приміщенні бухгалтерії АТ «ВП «ТВІН-ДРУК» з 9-00 до 13-00, без письмового запиту. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Бартишев Артем Владиславович, т. (57) 7172328. Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: 1) Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у встановленому вище порядку. 2) Отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмові відповіді отримуються шляхом поштового відправлення простим листом. 3) Вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Додаткова інформація: Основні показники фінансово-господарської діяльності тис.грн. Найменування показника Період Звітний Попередній Усього активів 39340 40377 Основні засоби (за залишковою вартістю) 15097 16582 Запаси 8011 8224 Сумарна дебіторська заборгованість 12912 12316 Гроші та їх еквіваленти 1 117 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -18802 -24832 Власний капітал 14037 8007 Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 19555 19555 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 285 - Поточні зобов'язання і забезпечення 25018 32370 Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 6030 -2368 Середньорічна кількість акцій (шт.) 651822615 651822615 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,00925 -0,00363 Наглядова рада АТ «ВП «ТВІН-ДРУК»

Новости

LiveInternet

Описание

ТВИН-ДРУК, АО ПП, Украина ALL.BIZ: Украина - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., Приватне акціонерне товариство «Виробниче Підприємство «Твін-Друк»,