UAH
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «ТВIН-ДРУК» повідомляє про порядок реалізації переважного п: ТВИН-ДРУК, АО ПП: ALL.BIZ: Украина
Premium Business
Отзывов: 2
ТВИН-ДРУК, АО ПП
+38 (097) 833-44-44

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «ТВIН-ДРУК» повідомляє про порядок реалізації переважного п

10.05.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «ТВIН-ДРУК»

(код за ЄДРПОУ 23454034, місцезнаходження: 61172, Харківська область, місто Харків, вулиця Роганська, будинок 149)

повідомляє про порядок реалізації переважного праваакціонерівна придбання розміщуваних

АТ «ВП «ТВIН-ДРУК»  простих іменних акцій.

 

27 жовтня 2017 року загальними зборами акціонерів АТ «ВП «ТВIН-ДРУК» (протокол №2710/17 від 27.10.2017) було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.  У зв’язку з цим, повідомляємо акціонерів  АТ «ВП «ТВIН-ДРУК» про можливість реалізації свого переважного права на придбання акцій АТ «ВП «ТВIН-ДРУК» (далі - Товариство) додаткової емісії.

Загальна кількість розміщуваних Товариством акцій:133 333 333 штуки простих іменних акцій бездокументарної форми існування, загальною номінальною вартістю 3 999 999 гривень 99 копійок.

Ціна розміщення:ринкова вартість акцій Товариства, яка визначена на засадах незалежної  оцінки,  проведеної відповідно до  законодавства  про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та затверджена відповідно до рішення Наглядової ради АТ «ВП «ТВІН-ДРУК» (Протокол №2610/2017 від 26.10.2017), складає 2,27 копійки за 1 (одну) акцію і є меншою за номінальну вартість акцій Товариства. У зв’язку з цим, придбання акціонером акцій додаткової емісії в процесі реалізації переважного права здійснюватиметься за ціною розміщення, яку визначено (затверджено) Наглядовою радою Товариства (Протокол №3010/2017 від 30.10.2017), якій  Загальними зборами акціонерів від 27.10.2017 надано відповідні повноваження, та яка дорівнює номінальній вартості простої іменної акції Товариства і складає  0 гривень 03 копійки за 1 (одну) акцію.

Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право:переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Переважне право на придбання акцій реалізують особи, що є акціонерами АТ «ВП «ТВІН-ДРУК» на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення простих іменних акцій, тобто станом на 27.10.2017.

Строк і порядок реалізації переважного права:

Реалізація переважного права на придбання акцій додаткової емісії здійснюється з 29 червня 2018 року по 31 липня 2018 року включно за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 149, у приміщенні бухгалтерії АТ «ВП «ТВІН-ДРУК». Заяви подаються з 10-00 до 16-00 години за київським часом кожного робочого дня (обідня перерва з 12-00 години до 13-00 години).

Переважне право на придбання акцій додаткової емісії реалізують особи, що є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 27.10.2017.

Акціонер має переважне право на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій на дату прийняття рішення про приватне розміщення акцій - 27.10.2017.

У випадку, якщо кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право не є цілим числом, кількість акцій  округляється в сторону зменшення.

Письмова заява про придбання акцій повинна бути складена українською мовою, засвідчена власноручно підписом заявника – фізичної особи або уповноваженим представником фізичної особи (з наданням доручення, оформленого відповідно до законодавства, або його нотаріально засвідченої копії).

Товариство не має акціонерів - юридичних осіб, у зв’язку з цим порядок подання такими акціонерами заяви про придбання акцій не передбачається.

В заяві зазначається: прізвище, ім’я та по-батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), місце проживання, номери телефонів та інших засобів зв’язку, кількість акцій, що ним придбаваються.

Заяви на придбання акцій фізичною особою подаються особисто заявником або уповноваженою ним особою.

Заява приймається Товариством не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, а саме: до 31 липня 2018 року включно.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає письмову заяву про придбання акцій до уповноваженої особи Товариства – Голови правління Бартишева Артема Владиславовича.

Заяви, що надійдуть поза межами встановленого строку, розгляду не підлягають.

Оплата акцій в процесі реалізації акціонером свого переважного права може здійснюватися як в національній валюті України, так і в іноземній валюті (доларах США, Євро).

Після подання письмової заяви про придбання акцій акціонер:

1)    у разі оплати акцій грошовими коштами в національній валюті України,перераховує кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються, на поточний рахунок Товариства № 26003507770000 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УкрСиббанк», код банку 351005.

2)    у разі оплати акцій грошовими коштами в іноземній валюті (Євро, доларах США),перераховує кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються, на поточний рахунок Товариства №26003507770000 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УкрСиббанк», код банку 351005. Розрахунок суми у гривні, що зараховується в оплату вартості акцій  здійснюється за курсом НБУ на день здійснення оплати.

Кошти перераховуються не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, а саме: в строк з 29 червня 2018 року по 31 липня 2018 року включно.

Під час реалізації акціонером свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії, оплата вартості акцій здійснюється виключно грошовими коштами.

На підставі отриманої від акціонера письмової заяви про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ним придбаваються, АТ «ВП «ТВІН-ДРУК» видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

 

Наглядова рада АТ «ВП «ТВІН-ДРУК»   

                                                              

Новости

LiveInternet

Описание

ТВИН-ДРУК, АО ПП, Украина ALL.BIZ: Украина - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «ТВIН-ДРУК» повідомляє про порядок реалізації переважного п