UAH
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТВІН-ДРУК»: ТВИН-ДРУК, АО ПП: ALL.BIZ: Украина
Premium Business
Отзывов: 2
ТВИН-ДРУК, АО ПП
+38 (097) 833-44-44

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТВІН-ДРУК»

06.11.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТВІН-ДРУК»,

що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 149, повідомляє

про скликання, відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», позачергових загальних зборів акціонерів,

що відбудуться «22» листопада 2018 року о 14-00 за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 149, кабінет Голови Правління АТ «ВП «ТВІН-ДРУК».Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів, зазначеним вище, «22» листопада 2018р.: час початку реєстрації акціонерів - 13-15;  час закінчення реєстрації акціонерів 13-45.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину «16» листопада 2018р.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

Питання, що виносяться на голосування

Проект рішення

 1. Обрання лічильної комісії зборів. 

 Кумулятивне голосування

 2. Обрання Секретаря зборів.

 Секретарем зборів обрати Бартишева Артема Владиславовича.

 3. Про внесення змін до Статуту АТ «ВП «ТВІН-ДРУК»

  1. Внести зміни до Статуту Товариства згідно до запропонованого проекту нової редакції Статуту.
  2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
  3. Доручити Голові правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.
  4. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного з питань, включених до порядку денного: http://labelcap.com.ua.

Інформація, зазначена в ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:
1.        Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 02.10.2018):

1.1. простих іменних акцій складає 495 510 000 штук.

       голосуючих простих іменних акцій складає 487 274 333 штук.

1.2. привілейованих іменних акцій складає 156 312 615 штук.

       голосуючих привілейованих іменних акцій складає 152 135 119 штук.

2. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:для участі у зборах акціонерам та їх представникам при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Для представників акціонерів додатково – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

3. Розміщення на власному веб-сайті Товариства проектів рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропонованих акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, не здійснюватиметьсяу зв’язку з  тим, що Законом України «Про акціонерні товариства» передбачено право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства та не передбачений порядок внесення пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

4. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (перелік складається станом на 16.11.2018), буде розміщено не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

- від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Роганська, 149, у приміщенні бухгалтерії АТ «ВП «ТВІН-ДРУК», у робочі дні, робочий час з 09-00 години до 16-00 години (обідня перерва з 12-00 години до 13-00 години);

-  в день проведення  зборів у місці їх проведення за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 149, кабінет Голови Правління АТ «ВП «ТВІН-ДРУК», з 09-00 години до 13-15 години за письмовим запитом.

Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Бартишев Артем Владиславович, т. (57) 7172328.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1)       Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів та в день проведення зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у встановленому вище порядку.

2)       Отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до початку загальних зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів надаватимуться шляхом надсилання акціонерам персонально засобами поштового зв’язку рекомендованим листом.

3)       Враховуючи, що скликання позачергових загальних зборів здійснюється відповідно до ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада затверджує порядок денний загальних зборів акціонерів. Затвердження проекту порядку денного не здійснюється. У зв’язку з тим, що Законом України «Про акціонерні товариства» передбачено право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, акціонери Товариства не можуть вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства. Порядок внесення пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства Законом України «Про акціонерні товариства» не передбачений.

4)       Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства  на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника  постійно або  на  певний  строк.  Акціонер  має  право  у  будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. Повідомлення акціонером Правління Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами

Довіреність на  право  участі  та  голосування  на  загальних зборах   Товариства   може  містити  завдання  щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із  зазначенням  того,  як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням  щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування,  представник  вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати  довіреність  на  право  участі  та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який  час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності  на право  участі  та голосування   на загальних  зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося  декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

До закінчення  строку,  відведеного  на  реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши  про  це  реєстраційну комісію та виконавчий орган  Товариства,  або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Наглядова рада АТ «ВП «ТВІН-ДРУК»

 

Новости

LiveInternet

Описание

ТВИН-ДРУК, АО ПП, Украина ALL.BIZ: Украина - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТВІН-ДРУК»