UAH
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТВІН-ДРУК»: ТВИН-ДРУК, АО ПП: ALL.BIZ: Украина
Premium Business
Отзывов: 2
ТВИН-ДРУК, АО ПП
+38 (097) 833-44-44

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТВІН-ДРУК»

28.02.2019

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТВІН-ДРУК»,
що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 149, повідомляє

про скликання річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться «10» квітня 2019 року о 13-00 за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 149, кабінет Голови Правління АТ «ВП «ТВІН-ДРУК».Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів, зазначеним вище, «10» квітня 2019р.: час початку реєстрації акціонерів - 12-30;  час закінчення реєстрації акціонерів 12-45.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину «04» квітня 2019р.

Перелік питань разом з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання, що виносяться на голосування

Проект рішення

1. Обрання лічильної комісії зборів.

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова Лічильної комісії - Слинько Наталья Олегівна;

Член Лічильної комісії - Щетина Дмитро Ярославович. 

2. Обрання Секретаря зборів.

Секретарем зборів обрати Бартишева Артема Владиславовича.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Затвердити регламент проведення річних загальних зборів Товариства.

- виступи по питаннях порядку денного – до 15 хв.;

- запитання доповідачам – до 5 хв.

- обговорення рішень – до 2 хв. для кожного доповідача, але не більше 5 хвилин на обговорення одного питання Порядку денного.

4. Річний звіт Правління Товариства за 2018 рік.

Прийняти звіт Правління за 2018 рік  до відома.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізора щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Затвердити Звіт та висновки Ревізора щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік, діяльність Ревізора визнати задовільною.

6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною, заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради не затверджувати.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Визнати діяльність Правління Товариства задовільною.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

9. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

У зв’язку з отриманням за результатами діяльності Товариства збитків у сумі 1027,0 тис.грн., розподіл прибутку не здійснюватиметься. Покриття збитків, отриманих за результатами діяльності Товариства за 2018 рік, не здійснювати.

Враховуючи відсутність у Товариства за результатами звітного 2018 року чистого прибутку та/або нерозподіленого прибутку, рішення про нарахування та виплату дивідендів не приймається.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, але не більш ніж до 09.04.2020р., а саме:  будь-яких правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови погодження предмету таких правочинів Наглядовою радою товариства.

Гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 30 000 000,00 гривень.

Для забезпечення виконання цього рішення, надати Наглядовій раді повноваження щодо погодження предмету значного правочину якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 30 000 000,00 гривень.

11. Про обрання Ревізора Товариства.

Обрати Тітаренко Ольгу Євгеніївну Ревізором Товариства строком на 5 (п’ять) років.

12. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором.

Затвердити умовицивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором.

13. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.

Обрати Голову правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором


Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного з питань, включених до порядку денногота інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://labelcap.com.ua

 

Інформація, зазначена в ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

1.               Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 11.02.2019):

1.1. простих іменних акцій складає 583 171 341 штук.

       голосуючих простих іменних акцій складає 574 935 674 штук.

1.2. привілейованих іменних акцій складає 156 312 615 штук.

       голосуючих привілейованих іменних акцій складає 152 135 119 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

-        від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Роганська, 149, у приміщенні бухгалтерії АТ «ВП «ТВІН-ДРУК», у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 12-00 годин до 13-00 годин);

-        в день проведення  зборів у місці їх проведення за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 149, кабінет Голови Правління АТ «ВП «ТВІН-ДРУК» з 9-00  до 13-00, без письмового запиту.

Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Бартишев Артем Владиславович, т. (57) 728-33-03.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1)       Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів та в день проведення зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у встановленому вище порядку.

2)       Отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до початку загальних зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів надаватимуться шляхом надсилання акціонерам персонально засобами поштового зв’язку рекомендованим листом.

3)       Вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

4)       Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства  на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника  постійно або  на  певний  строк.  Акціонер  має  право  у  будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. Повідомлення акціонером Правління Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами

Довіреність на  право  участі  та  голосування  на  загальних зборах   Товариства   може  містити  завдання  щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із  зазначенням  того,  як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням  щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування,  представник  вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати  довіреність  на  право  участі  та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який  час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності  на право  участі  та голосування   на загальних  зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося  декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

До закінчення  строку,  відведеного  на  реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши  про  це  реєстраційну комісію та виконавчий орган  Товариства,  або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Додаткова інформація:
Основні показники фінансово-господарської діяльності

                                                                                                                                                  тис.грн.

                                       Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

42882,5

39340

Основні засоби (за залишковою вартістю)

18848,3

15097

Запаси

9103,4

8011

Сумарна дебіторська заборгованість

12348,8

12912

Гроші та їх еквіваленти

81,3

1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-19214,7

-18802

Власний капітал

20597,2

14037

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

22184,5

19555

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

925,6

285

Поточні зобов'язання і забезпечення

21359,7

25018

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-1027,0

6030

Середньорічна кількість акцій (шт.)

660228497

651822615

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,00155

0,00925

 

   Наглядова рада АТ «ВП «ТВІН-ДРУК»

 

 

 

Новости

LiveInternet

Описание

ТВИН-ДРУК, АО ПП, Украина ALL.BIZ: Украина - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТВІН-ДРУК»