UAH
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. Частина 5: ТВИН-ДРУК, АО ПП: ALL.BIZ: Украина
Premium Business
Отзывов: 2
ТВИН-ДРУК, АО ПП
+38 (097) 833-44-44

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. Частина 5

30.04.2018

 

 

 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,000000

0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,000000

0,000000

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

Примітки: Iнформацiя про доходи пiдприємства вiдображається згiдно вимог П(С)БО №15. У 2017 роцi пiдприємство отримало чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (ряд.2000) у сумi - 55735 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи (ряд.2120) складають - 12887 тис.грн. (з них: дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти - 12 тис.грн.; реалiзацiя iнших оборотних активiв - 2200 тис.грн., списання безнадiйної кредиторської заборгованостi - 8675 тис.грн.; курсова рiзниця - 2000 тис.грн.). 

Iнформацiя про витрати пiдприємства вiдображається згiдно вимог П(С)БО №16. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за основними видами дiяльностi (ряд.2050) складає - 47723 тис.грн. Адмiнiстративнi витрати (ряд.2130) складають - 4107 тис.грн. та включають: витрати на оплату працi - 1707 тис.грн, нарахування на заробiтну плату - 290 тис.грн., забезпечення виплат вiдпусток - 182 тис.грн., амортизацiя ОФ - 179 тис.грн., витрати на вiдрядження - 207 тис.грн., витрати на послуги зв'язку - 86 тис.грн., обслуговування банком - 241 тис.грн., податки та збори - 69 тис.грн., аудиторськi, юридичнi послуги - 198 тис.грн., списання ПММ - 171 тис.грн., списання автозапчастин для автомобiлiв - 69 тис.грн., списання канцтоварiв - 57 тис.грн., дезiнфекцiйнi роботи - 10 тис.грн., консультацiйнi послуги - 76 тис.грн., електропостачання - 37 тис.грн., водопостачання та водовiдведення - 19 тис.грн., вивiз та утилiзацiя вiдходiв - 50 тис.грн. оренда примiщення - 71 тис.грн.,  послуги страхування - 36 тис.грн., послуги охорони - 162 тис.грн., обслуговування iнформацiйної системи - 190 тис.грн. Витрати на збут (ряд.2150) складають - 1838 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати (ряд.2180) у сумi - 7886 тис.грн. враховують: собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти - 67 тис.грн, штрафнi санкцiї - 53 тис. грн., собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв - 2016 тис.грн., втрати вiд операцiйної курсовi рiзницi - 4578 тис.грн., вiдрахування в благодiйнi фонди - 54 тис.грн., податок на додану вартiсть, який не включено до складу податкового кредиту - 43 тис.грн., сумнiвна та безнадiйна заборгованiсть - 1051 тис.грн.; витрати по тимчасовiй непрацездатностi працiвникiв - 24 тис.грн.  

Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi пiдприємства (ряд.2195) прибуток у сумi - 7068 тис.грн. 

Фiнансовi витрати (ряд.2250) - 908 тис.грн. включають: затрати за кредитом - 817 тис.грн., винагороду лiзингодавця - 91 тис.грн. Iншi витрати (ряд.2270) - 16 тис.грн., включають витрати вiд списання необоротних активiв - 16 тис.грн.

Чистий фiнансовий результат (ряд.2350) - прибуток у сумi 6030тис.грн. 

Сукупний дохiд (ряд.2465) склав 6030 тис.грн.  

Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю згiдно П(С)БО, немає.

 

КерівникБартишев Артем Владиславович

 

Головний бухгалтерШулешова Надiя Олександрiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2018

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТВIН-ДРУК"

за ЄДРПОУ

23454034

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2017 рік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

60 839

49 473

Повернення податків і зборів

3005

0

0

 у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

7

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

7 038

4 932

Надходження від повернення авансів

3020

254

50

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

415

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

85

18

Витрачання на оплату: 

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 49 992 )

( 44 966 )

Праці

3105

( 3 302 )

( 2 620 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 812 )

( 657 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1 831 )

( 668 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток

3116

( 138 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість

3117

( 809 )

( 480 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів

3118

( 884 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 6 596 )

( 3 183 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 1 525 )

( 54 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 54 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 3 988 )

( 1 995 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

116

752

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3200

0

0

    необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:

 

 

 

    відсотків

3215

0

0

    дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання  на придбання:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

    необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

2 339

1 128

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання  на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 1 488 )

( 1 490 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 743 )

( 675 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 333 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-225

-1 037

Чистий рух коштів за звітний період

3400

-109

-285

Залишок коштів на початок року

3405

117

402

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-7

0

Залишок коштів на кінець року

3415

1

117

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв розкриває рух грошових коштiв по результатам роботи Товариства та залишок грошових коштiв на розрахункових рахунках на кiнець 2017 року. Рядок 3000 вiдображає грошовi надходження вiд основної дiяльностi - 60839 тис.грн. Рядок 3015 вiдображає надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв - 7038 тис.грн. Рядок 3020 вiдображає повернутi пiдприємству постачальниками та пiдрядниками сум попереднiх сплат та авансових надходжень грошовими коштами протягом року - 254 тис.грн. Рядок 3095 "Iншi надходження" складає - 85 тис.грн. та вiдображає доход вiд операцiйної курсової рiзницi.

Рядок 3100 вiдображає грошовi кошти сплаченi постачальникам та пiдрядникам за отриманi ТМЦ, роботи, послуги - 49992 тис.грн. Рядок 3105 вiдображає витраченi грошовi кошти на виплати робiтникам заробiтної плати премiй, винагород - 3302 тис.грн. Рядок 3110 вiдображає суму сплачених внескiв до єдиного соцiального внеску - 812 тис.грн. Рядок 3115 вiдображає витрачання на оплату податкiв та зборiв та складає - 1831 тис.грн. Рядок 3116 вiдображає витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток - 138 тис.грн. Рядок 3117 вiдображає витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть - 809 тис.грн. Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв (Рядок 3118) складають - 884 тис.грн. Витрачання на оплату авансiв (ряд.3135) складають - 6596 тис.грн. Рядок 3140 вiдображає суми попереднiх сплат та авансових розрахункiв, котрi пiдприємство повернуло покупцям та замовникам - 1525 тис.грн. Витрачання на оплату цiльових внескiв (Рядок 3145) вiдображає вiдрахування до благодiйних фондiв та складає - 54 тис.грн. Рядок 3190 "Iншi витрачання" складає - 3988 тис.грн. та вiдображає витраченi готiвковi грошовi кошти на виплати робiтникам авансiв на вiдрядження та на господарчi витрати, сплату штрафiв, втрати вiд операцiйної курсової рiзницi. Рядок 3195 вiдображає чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi та складає - 116 тис.грн. 

Рядок 3305 вiдображає надходження коштiв за договорами позики - 2339 тис.грн. Рядок 3350 вiдображає погашення позик - 1488 тис.грн. Рядок 3360 вiдображає сплату вiдсоткiв за користування позиками - 743 тис.грн. Рядок 3365 вiдображає витрачання на сплату заборгованостi з фiнансової оренди - 333 тис.грн. Рядок 3395 вiдображає результат руху грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi та складає - (-225) тис.грн.

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод (рядок 3400) складає - (-109) тис.грн. Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв (Рядок 3410) - (-7) тис.грн. Залишок коштiв на кiнець року складає - 1 тис.грн.

 

КерівникБартишев Артем Владиславович

 

Головний бухгалтерШулешова Надiя Олександрiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2018

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТВIН-ДРУК"

за ЄДРПОУ

23454034

 

Звіт про власний капітал

За 2017 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

19 555

7 280

6 002

2

-24 832

0

0

8 007

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок 

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни 

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року 

4095

19 555

7 280

6 002

2

-24 832

0

0

8 007

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 

4100

0

0

0

0

6 030

0

0

6 030

Інший сукупний дохід за звітний період 

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці 

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід 

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу 

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників: 

Внески до капіталу 

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу 

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій  

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій 

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій 

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі 

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій 

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі 

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі  

4295

0

0

0

0

6 030

0

0

6 030

Залишок на кінець року 

4300

19 555

7 280

6 002

2

-18 802

0

0

14 037

Примітки: Власний капiтал складається iз: статутного капiталу пiдприємства - 19555 тис.грн., iншого додаткового капiталу - 6002 тис.грн., капiталу у дооцiнках - 7280 тис.грн., резервного капiталу - 2 тис.грн. та непокритого збитку - (-18802) тис.грн.

Статутний капiтал подiлено на 495 510 000,00 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,03 грн. кожна та 156 312 615 шт. привiлейованих iменних акцiй номiнальною вартiсть 0,03 грн. кожна. На кiнець звiтного року неоплаченого капiталу немає.

Товариство не здiйснювало додатковi випуски акцiй у зв'язку з збiльшенням або зменшенням статутного капiталу та деномiнацiєю акцiй. Станом на 31.12.2017р. долi держави у статутному капiталi Товариства немає. Станом на 31.12.2017р. власниками акцiй акцiонерного товариства є фiзичнi особи - 100,0 % статутного капiталу. Дивiденди по результатам звiтного року не нараховувались. Вищим органом управлiння є загальнi збори акцiонерiв.

 

КерівникБартишев Артем Владиславович

 

Головний бухгалтерШулешова Надiя Олександрiвна

 

Новости

LiveInternet

Описание

ТВИН-ДРУК, АО ПП, Украина ALL.BIZ: Украина - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. Частина 5