UAH
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. Частина 4: ТВИН-ДРУК, АО ПП: ALL.BIZ: Украина
Premium Business
Отзывов: 2
ТВИН-ДРУК, АО ПП
+38 (097) 833-44-44

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. Частина 4

30.04.2018

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2017

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТВIН-ДРУК"

за ЄДРПОУ

23454034

Територія

Харківська область, Орджонiкiдзевський р-н

за КОАТУУ

6310138200

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Друкування іншої продукції

за КВЕД

18.12

Середня кількість працівників: 45

Адреса, телефон: 61172 м. Харкiв, вул. Роганська, буд.149, (057) 716-37-32

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2017 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

513

490

    первісна вартість

1001

610

490

    накопичена амортизація

1002

( 97 )

( 0 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

16 582

15 097

    первісна вартість

1011

70 373

71 157

    знос

1012

( 53 791 )

( 56 060 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

17 095

15 587

    II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

8 224

8 011

Виробничі запаси

1101

7 307

4 043

Незавершене виробництво

1102

0

850

Готова продукція

1103

917

3 091

Товари

1104

0

27

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

10 629

11 812

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

1 516

28

    з бюджетом

1135

150

59

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

59

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

21

1 013

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

117

1

Готівка

1166

0

1

Рахунки в банках

1167

117

0

Витрати майбутніх періодів

1170

1 582

1 923

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

1 043

906

Усього за розділом II

1195

23 282

23 753

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

40 377

39 340

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

19 555

19 555

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

7 280

7 280

Додатковий капітал

1410

6 002

6 002

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

2

2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-24 832

-18 802

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

8 007

14 037

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

285

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

0

285

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

1 091

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

1 801

1 558

    товари, роботи, послуги

1615

15 257

12 478

    розрахунками з бюджетом

1620

56

62

    у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

    розрахунками зі страхування

1625

55

57

    розрахунками з оплати праці

1630

248

252

    одержаними авансами

1635

222

3

    розрахунками з учасниками

1640

203

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

301

311

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

14 227

9 206

Усього за розділом IІІ

1695

32 370

25 018

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

40 377

39 340

Примітки: АТ "ВП "ТВIН-ДРУК", зареєстровано у Виконавчому комiтетi Харкiвської мiської ради 27.07.1995р. Мiсцезнаходження: 61172, м. Харкiв, вул. Роганська,149 

Основними видами дiяльностi є:

18.12 Друкування iншої продукцiї;

70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння

58.19 Iншi види видавничої дiяльностi 

Облiкова полiтика на Товариствi встановлена Наказом по пiдприємству №59/3 вiд 31 жовтня 2016р. "Про облiкову полiтику пiдприємства".

Розкриття iнформацiї щодо балансу Ф-1.

Основнi засоби. Облiк ОЗ пiдприємства здiйснюється згiдно вимог П(С)БО №7. Амортизацiя ОЗ нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Строк використання та лiквiдацiйна вартiсть ОЗ визначається по кожному основному засобу окремо. До малоцiнних необоротних активiв вiднесенi об'єкти вартiстю до 6000,00 грн. Амортизацiя по таким об'єктам нараховується, у першому мiсяцi використання у розмiрi 100% їх вартостi. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року - 70373 тис.грн., сума зносу - 53791 тис.грн., залишкова вартiсть - 16582 тис.грн. Протягом звiтного року переоцiнку ОЗ не проводили. Протягом 2017 року було придбано ОЗ на суму - 1149 тис.грн., вибуло ОЗ - 365 тис.грн., в тому числi за первiсною вартiстю вибуло ОЗ: у зв'язку з продажем - 350 тис.грн та з лiквiдацiєю - 15 тис.грн. Лiквiдацiя ОЗ вiдбулася за рахунок зменшення корисностi ОЗ. Амортизацiя ОЗ у 2017р. нарахована у сумi - 2376 тис.грн. Первiсна вартiсть на кiнець року - 71157 тис.грн., сума зносу - 56060 тис.грн., залишкова вартiсть - 15097 тис. грн. Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв складає - 32445 тис.грн. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає - 1239 тис.грн. Основних засобiв отриманих за рахунок цiльового фiнансування не було.

Нематерiальнi активи. Облiк НМА пiдприємства здiйснюється згiдно вимог П(С)БО №8. НМА враховуються на балансi за первiсною вартiстю придбання. Амортизацiя НМА нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Строк використання НМА визначається по кожному об'єкту окремо виходячи з передбачаємого морального зносу. Первiсна вартiсть НМА на початок року складає - 610 тис.грн., накопичена амортизацiя - 97 тис.грн., залишкова вартiсть - 513 тис.грн. Протягом 2017 року НМА не надходили, вибуло НМА на суму - 120 тис.грн. за рахунок приведення у вiдповiднiсть активiв за статтею "Нематерiальний актив". Нарахована амортизацiя НМА за 2017 рiк складає - 8 тис.грн. Первiсна вартiсть НМА на кiнець звiтного року складає - 490 тис.грн., накопичена амортизацiя - 0 тис.грн., залишкова вартiсть - 490 тис.грн. Угод на придбання в майбутньому нематерiальних активiв немає. Нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження прав власностi та переданих у заставу немає. 

Фiнансовi iнвестицiї. Пiдприємство не володiє довгостроковими фiнансовими iнвестицiями.

Запаси. Облiк запасiв здiйснюється згiдно вимог П(С)БО №9. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Дооцiнка у 2017 роцi не проводилася. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей вiдсутнi. Уцiнка запасiв не вiдбувалася. Втрати вiд псування цiнностей та втрати вiд браку вiдсутнi. Запаси, оформленi у заставу, вiдсутнi. Надходження безоплатно отриманих запасiв вiдсутнє. На дату балансу запаси, переданi на комiсiю вiдсутнi. Балансова вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп складає: сировина i матерiали - 3760 тис.грн., напiвфабрикати та комплектуючи вироби - 108 тис.грн.; тара - 120 тис.грн.; будiвельнi матерiали - 1 тис.грн., запаснi частини - 54 тис.грн.; незавершене виробництво - 850 тис.грн.; готова продукцiя - 3091 тис.грн.; товари - 27 тис.грн. Всього на суму - 8011 тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть. Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється згiдно вимог П(С)БО №10. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду складає - 11812 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами складає - 28 тис.грн., за розрахунками з бюджетом - 59 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає - 1013 тис.грн. Аналiтичний облiк розрахункiв з дебiторами ведеться вiдокремлено по кожному контрагенту вiдповiдно до чинного законодавства. Коефiцiєнт сумнiвностi по дебiторськiй простроченiй заборгованостi дорiвнює нулю. Резерв сумнiвних боргiв формувався на дату балансу: 31.03.2017 - 32 тис.грн., 30.06.2017 - 83 тис.грн., 30.09.2017 - 869 тис.грн. та за звiтний рiк складає - 984 тис.грн.

Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2004 року № 637. На 31.12.2017 року грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi складають - 1 тис.грн., а саме: готiвка - 1 тис.грн.

Iншi оборотнi активи на 31.12.2017 року складають - 906 тис.грн. 

Витрати майбутнiх перiодiв на 31.12.2017 року складають - 1923 тис.грн., та включають витрати на переддрукарську пiдготовку - 830 тис.грн.; логiстичнi послуги - 293 тис.грн., юридичнi послуги - 121 тис.грн., транспортнi послуги - 679 тис.грн.

Вiдомостi про власний капiтал

Власний капiтал складається iз: статутного капiталу пiдприємства - 19555 тис.грн., iншого додаткового капiталу - 6002 тис.грн., капiталу у дооцiнках - 7280 тис.грн., резервного капiталу - 2 тис.грн. та непокритого збитку - (-18802) тис.грн. 

Статутний капiтал подiлено на 495 510 000,00 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,03 грн. кожна та 156 312 615 шт. привiлейованих iменних акцiй номiнальною вартiсть 0,03 грн. кожна. Протягом звiтного року розмiр зареєстрованого капiталу не змiнювався. Частки держави в Статутному капiталi Товариства немає. На кiнець звiтного року неоплаченого капiталу немає.

Зобов'язання: Облiк зобов'язань здiйснюється у вiдповiдностi до П(С)БО №11 "Зобов'язання". Зобов'язаннями визнається заборгованiсть Товариства iншим юридичним або фiзичним особам, що виникла внаслiдок минулих господарських операцiй, погашення якої у майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв Товариства та його економiчних вигiд. Поточнi зобов`язання вiдображено у бухгалтерському облiку за сумою погашення .

Станом на 31.12.2017р. Товариство не має зобов`язань за борговими цiнними паперами.

Протягом руку виникли довгостроковi зобов'язання з фiнансового лiзингу, якi на кiнець року складають - 285 тис.грн. 

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями складає - 1558 тис.грн. та включає кредити фiнансових установ - 1368 тис.грн., частину довгострокових зобов'язань, що пiдлягає погашенню протягом 1-го року лiзингу -190 тис.грн.

Поточнi зобов'язання за отриманi послуги та ТМЦ складають - 12478 тис.грн.; за розрахунками з бюджетом - 62 тис.грн.; за розрахунками зi страхування - 57 тис.грн.; за розрахунками з оплати працi - 252 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами складає - 3 тис.грн. Аналiтичний облiк розрахункiв з кредиторами ведеться окремо по кожнiй органiзацiї, установi чи фiзичнiй особi на вiдповiдних балансових рахунках у вiдповiдностi до вимог Положень бухгалтерського облiку. У вiдповiдностi з облiковою полiтикою на Товариствi пiдприємство не створює резерв на виплату вiдпусток та внескiв до соцiальних фондiв. До складу статтi балансу "Iншi поточнi зобов'язання" - 9206 тис.грн. врахованi: заборгованiсть перед iншими кредиторами в євро - 6330 тис.грн., заборгованiсть за нарахованими вiдсотками в євро - 2646 тис.грн., поворотна фiнансова допомога - 160 тис.грн., податковий кредит з ПДВ - 3 тис.грн. заборгованiсть за нарахованими вiдсотками в гривнi - 67 тис.грн.  Iнших господарських одиниць за межами України немає. 

Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю згiдно П(С)БО, немає.

 

КерівникБартишев Артем Владиславович

 

Головний бухгалтерШулешова Надiя Олександрiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2018

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТВIН-ДРУК"

за ЄДРПОУ

23454034

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2017 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

<

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

55 735

44 502

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 47 723 )

( 40 169 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

    прибуток

2090

8 012

4 333

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

12 887

8 293

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 4 107 )

( 3 474 )

Витрати на збут

2150

( 1 838 )

( 1 318 )

Інші операційні витрати

2180

( 7 886 )

( 8 346 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190

7 068

0

    збиток

2195

( 0 )

( 512 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

1 629

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 908 )

( 933 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 16 )

( 2 552 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290

6 144

0

    збиток

2295

( 0 )

( 2 368 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-114

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350

6 030

0

    збиток

2355

( 0 )<

Новости

LiveInternet

Описание

ТВИН-ДРУК, АО ПП, Украина ALL.BIZ: Украина - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. Частина 4