UAH
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію): ТВИН-ДРУК, АО ПП: ALL.BIZ: Украина
Premium Business
Отзывов: 2
ТВИН-ДРУК, АО ПП
+38 (097) 833-44-44

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.02.2019

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова Правління

 

 

 

Бартишев А.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

18.02.2019

 

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТВIН-ДРУК"

2. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            61172 м. Харків, вул. Роганська, буд.149

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            23454034

5. Міжміський код та телефон, факс

            (057) 716-37-32, (057) 714-54-34

6. Електронна поштова адреса

            twin@maxima.kharkov.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.02.2019

 

(дата)

2. Повідомлення

З 01.01.2019р. не публікується

 

 

 опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://labelcap.com.ua/

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання інформації від  Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

15.02.2019

Письменний Едуард Ілліч

-

48,2306

54,3676

Зміст інформації:

Дата отримання інформації - 15.02.2019р.;

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, якій належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більше порогового значення пакета акцій - Письменний Едуард Ілліч;

Дія та яким чином вона відбувалась - пряме набуття акцій;

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до зміни складав - 49,1669% та після набуття права власності на такий пакет акцій склав - 55,2958% (підсумковий пакет голосуючих акцій склав - 402 039 436 шт.);

Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння - пряме володіння, особа безпосередньо здійснює розпорядження акціями;

Дата, в яку порогові значення було перетнуто - інформація відсутня.

2

15.02.2019

Шумiлов Борис Володимирович

-

31,2957

27,5858

Зміст інформації:

Дата отримання інформації - 15.02.2019р.;

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, якій належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає, менше порогового значення пакета акцій - Шумiлов Борис Володимирович;

Дія та яким чином вона відбувалась - набуття або відчуження акцій не відбувалось. Розмір пакету акцій став менше порогового значення за рахунок збільшення статутного капіталу;

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до зміни складав - 31,9033% та станом на дату отримання інформації склав - 28,0568% (підсумковий пакет голосуючих акцій - 203 992 701шт.);

Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння - пряме володіння, особа безпосередньо здійснює розпорядження акціями;

Дата, в яку порогові значення було перетнуто - інформація відсутня.

3

15.02.2019

Нiколаєнко Людмила Петрiвна

-

5,5506

4,8926

Зміст інформації:

Дата отримання інформації - 15.02.2019р.;

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, якій належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає, менше порогового значення пакета акцій - Нiколаєнко Людмила Петрiвна;

Дія та яким чином вона відбувалась - набуття або відчуження акцій не відбувалось. Розмір пакету акцій став менше порогового значення за рахунок збільшення статутного капіталу;

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до зміни складав - 5,6584% та станом на дату отримання інформації склав - 4,9762% (підсумковий пакет голосуючих акцій - 36 180 273 шт.);

Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння - пряме володіння, особа безпосередньо здійснює розпорядження акціями;

Дата, в яку порогові значення було перетнуто - інформація відсутня.

 

Новости

LiveInternet

Описание

ТВИН-ДРУК, АО ПП, Украина ALL.BIZ: Украина - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)