UAH
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію): ТВИН-ДРУК, АО ПП: ALL.BIZ: Украина
Premium Business
Отзывов: 2
ТВИН-ДРУК, АО ПП
+38 (097) 833-44-44

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.02.2019

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова Правління

 

 

 

Бартишев А.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

18.02.2019

 

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТВIН-ДРУК"

2. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            61172 м. Харків, вул. Роганська, буд.149

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            23454034

5. Міжміський код та телефон, факс

            (057) 716-37-32, (057) 714-54-34

6. Електронна поштова адреса

            twin@maxima.kharkov.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.02.2019

 

(дата)

2. Повідомлення

З 01.01.2019р. не публікується

 

 

 опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://labelcap.com.ua/

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

           

 

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником)

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - фізичної особи - власника (власників) пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

15.02.2019

Письменний Едуард Ілліч

-

48,2306

54,3676

Зміст інформації:

Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій та дата набуття такого пакета - інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України;

Прізвище, ім'я, по батькові особи - Письменний Едуард Ілліч;

Розмір частки (у відсотках), яка належить особі в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій - 48,2306% та після набуття права власності - 54,3676%;

Розмір частки (у відсотках), яка належить особі в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на пакет акцій - 49,1669% та після набуття права власності - 55,2958%;

Прізвище, ім'я, по батькові особи відповідальної за реалізацію норм, передбачених статтями 65 Закону України "Про акціонерні товариства" - Письменний Едуард Ілліч.

 

 

Новости

LiveInternet

Описание

ТВИН-ДРУК, АО ПП, Украина ALL.BIZ: Украина - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)