UAH
Річна інформація емітента цінних паперів  за 2017 рік. Частина 1: TVIN-DRUK, AO PP: ALL.BIZ:Ukrayna
Premium Gold
Geri bildirim: 2
TVIN-DRUK, AO PP
+38 (097) 833-44-44

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. Частина 1

30.04.2018

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2017 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТВIН-ДРУК"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23454034

4. Місцезнаходження

61172, Україна, Харківська обл., м. Харкiв, вул. Роганська, буд.149

5. Міжміський код, телефон та факс

(057) 716-37-32, (057) 714-54-34

6. Електронна поштова адреса 

twin@maxima.kharkov.ua 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2018

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№ 81 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

 

27.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання) 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://labelcap.com.ua/

в мережі Інтернет

30.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:

 

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

   1) інформація про випуски акцій емітента

X

   2) інформація про облігації емітента

 

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

   4) інформація про похідні цінні папери

 

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

   3) інформація про зобов'язання емітента

X

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки:

В роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" серiя та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю не наводиться, оскiльки емiтент не має свiдоцтва про державну реєстрацiю.

Вiдповiдно до приписiв пп.2) п.1 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р. iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi, вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, iнформацiя про рейтингове агентство, iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв), iнформацiя про дивiденди, iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент, опис бiзнесу, текст аудиторського висновку (звiту), рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.

Iнформацiя про органи управлiння емiтента в роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" не заповнювалась тому, що емiтент є акцiонерним товариством.

Роздiл V п.2 та роздiл VI заповнено згiдно з даними останнiх реєстрiв станом на момент подання звiтностi. Реєстри станом на 31.12.2017р. Товариство не отримувало.

 

Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися. Фактiв викупу (продажу ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй за звiтний перiод не було. 

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюються, так як емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

Рiшення "Про надання згоди на вчинення значних правочинiв", "Про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" протягом звiтного перiоду не приймались.

Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється, тому як Товариство не є фiнансовою установою.

В Товариствi немає Кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння, тому в роздiлi "Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики корпоративного управлiння" не вказана дата його прийняття.

Фiнансову звiтнiсть складено за Положеннями (стандартами) бухгалтерської звiтностi.

Роздiл IV Звiту про фiнансовi результати заповнюють акцiонернi товариства, простi акцiї або потенцiйнi простi акцiї яких вiдкрито продаються та купуються на фондових бiржах. Акцiї товариства на фондових бiржах не обертаються, тому Роздiл IV Звiту про фiнансовi результати не заповнявся.

У роздiлi "Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" не наводиться iнформацiя про реєстрацiйний номер, серiю та номер, дату видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, оскiльки емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв.

 

Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй у зв`язку з тим, що цiльовi облiгацiї, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, Товариством не розмiщувалися. 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТВIН-ДРУК"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

-

3. Дата проведення державної реєстрації

13.10.2006

4. Територія (область)

Харківська обл.

5. Статутний капітал (грн) 

19554678,45

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

45

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

18.12 - Друкування iншої продукцiї

70.22 - Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння

58.19 - Iншi види видавничої дiяльностi

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "УКРСИББАНК" м.Харкiв

2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок

26003507770000

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "УКРСИББАНК" м.Харкiв (UAH, EUR, USD)

5) МФО банку

351005

6) Поточний рахунок

26003507770000

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Голова Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бартишев Артем Владиславович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1975

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

21

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

СП ТОВ "ТВIН-Друк" фiнансовий директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.10.2006, обрано до 30.09.2018р.

9) Опис

Голова Правлiння без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства. Обов"язок Голови Правлiння полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого органу АТ, який в свою чергу здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства.

Призначено на посаду згiдно наказу №1-К вiд 13.10.2006 р. 

Обгрунтування змiн у персональному складi - у звiтному роцi змiни не вiдбувались.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 21 рiк. 

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): обiймає посаду Голови Правлiння АТ "ВП "ТВIН-ДРУК" з 2006р. Посад в iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Письменний Едуард Iллiч

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1949

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

45

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

СУНП "ТВП Україна Лтд." Директор, Голова товариства

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.09.2007, обрано до 31.03.2019р.

9) Опис

Повноваження Голови Наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу АТ, який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до Статуту Товариства.

Особа - Голова Наглядової ради не є представником акцiонера, групи акцiонерiв, незалежним директором. Особа - є акцiонером Товариства. 

Призначено на посаду згiдно протоколу №б/н вiд 29.09.2007р.

Обгрунтування змiн у персональному складi - у звiтному роцi змiни не вiдбувались.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 45 рокiв. 

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): обiймає посаду Голови Наглядової ради АТ "ВП "ТВIН-ДРУК" з 2007р. Посад в iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шулешова Надiя Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1980

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

19

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Компанiя Iдея" - головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.02.2013, обрано безстроково

9) Опис

Обов`язки Головного бухгалтера полягають в органiзацiї ведення бухгалтерського та податкового облiку, вiдповiдає за складання звiтностi Товариства.  

Призначено на посаду з 18.02.2013р. згiдно з наказом Голови Правлiння № 16-К вiд 08.02.2013р. 

Обгрунтування змiн у персональному складi: у звiтному роцi змiни не вiдбувались.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 19 рокiв.

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): обiймає посаду Головного бухгалтера АТ "ВП "ТВIН-ДРУК" з 2013р.

Посади на iнших пiдприємствах: економiст - ТОВ "Фексiм-Україна" (м. Харкiв, пр-т Гагарiна, 201).

 

1) Посада

Заступник Голови Правлiння з виробництва

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Петухов Антон Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1981

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

13

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ "ВП "ТВIН-ДРУК" - начальник виробництва 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.12.2014, обрано до 30.09.2018р.

9) Опис

Як Член Правлiння - заступник Голови Правлiння має пововаження та виконує обов"язки колегiально у складi Правлiння, вiдповiдно до Статуту Товариства та укладеного трудового договора.

Призначено на посаду з 23.12.2014р. згiдно з рiшенням Наглядової ради (протокол № б/н вiд 22.12.2014р.) та Наказу Голови Правлiння № 19-К вiд 22.12.2014р. 

Обгрунтування змiн у персональному складi - у звiтному роцi змiни не вiдбувались.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 13 рокiв.

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): обiймає посаду заступник Голови Правлiння з виробництва АТ "ВП "ТВIН-ДРУК" з 2014р. Iншi (попереднi): начальник виробництва, провiдний iнженер з органiзацiї управлiння виробництвом АТ "ВП "ТВIН-ДРУК". 

Посад в iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посада

Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з комерцiйних питань

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Трофiмченко Iрина Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1978

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

7

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ "ВП "ТВIН-ДРУК" - провiдний менеджер зi збуту

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.04.2015, обрано до 30.09.2018р.

9) Опис

Як Член Правлiння - заступник Голови Правлiння має пововаження та виконує обов"язки колегiально у складi Правлiння, вiдповiдно до Статуту Товариства та укладеного трудового договора.

Призначено на посаду з 02.04.2015р. згiдно з рiшенням Наглядової ради (протокол № б/н вiд 02.04.2015р.) та Наказу Голови Правлiння № 4-К вiд 02.04.2015р.

Обгрунтування змiн у персональному складi - у звiтному роцi змiни не вiдбувались.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 7 рокiв.

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): обiймає посаду заступник Голови Правлiння з комерцiйних питань АТ "ВП "ТВIН-ДРУК" з 2015р. Iншi (попереднi): провiдний менеджер зi збуту АТ "ВП "ТВIН-ДРУК". 

Посад в iнших пiдприємствах не обiймає.

 

1) Посада

Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нiколаєнко Людмила Петрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1954

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

47

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТВIН - ДРУК" - менеджер з адмiнiстративної дiяльностi 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.04.2016, обрано до 31.03.2019р.

9) Опис

Повноваження та обов'язки Ревiзора визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства та договором, який укладено з Ревiзором. Ревiзор здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльнiстi Товариства, контролює усунення наслiдкiв попереднiх перевiрок. 

Призначено на посаду з 01.04.2016р. згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3103/2016 вiд 31.03.2016р.) 

Обгрунтування змiн у персональному складi - у звiтному роцi змiни не вiдбувались.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 47 рокiв.

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): менеджер з адмiнiстративної дiяльностi - АТ "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТВIН - ДРУК" .

Посади на iнших пiдприємствах: менеджер з адмiнiстративної дiяльностi - СУНП ТОВ "ТВП Україна ЛТД" (м. Харкiв, вул. Роганська, 149).

 

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Письменний Олег Едуардович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1975

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Особа бiльше п'яти рокiв постiйно мешкає у Нiмеччинi. В Українi не працює. Вiдомостi про роботу за межами України особа не надала. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.04.2016, обрано до 31.03.2019р.

9) Опис

Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до Статуту Товариства.

Особа - Член Наглядової ради не є представником акцiонера, групи акцiонерiв, незалежним директором. Особа є акцiонером Товариства.

Призначено на посаду з 01.04.2016р. згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3103/2016 вiд 31.03.2016р.) 

Обгрунтування змiн у персональному складi - у звiтному роцi змiни не вiдбувались.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 18 рокiв.

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): особа бiльше п'яти рокiв постiйно мешкає у Нiмеччинi. В Українi не працює. Вiдомостi про роботу за межами України особа не надала. 

 

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Петер Брауер

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1962

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

38

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Особа бiльше п'яти рокiв постiйно мешкає у Нiмеччинi. В Українi не працює. Вiдомостi про роботу за межами України особа не надала. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.04.2016, обрано до 31.03.2019р.

9) Опис

Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до Статуту Товариства.

Особа - Член Наглядової ради не є представником акцiонера, групи акцiонерiв, незалежним директором, а також особа не є акцiонером Товариства.

Призначено на посаду з 01.04.2016р. згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3103/2016 вiд 31.03.2016р.)

Обгрунтування змiн у персональному складi - у звiтному роцi змiни не вiдбувались.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 38 рокiв.

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): особа бiльше п'яти рокiв постiйно мешкає у Нiмеччинi. В Українi не працює. Вiдомостi про роботу за межами України особа не надала. 

 

Haberler

LiveInternet

Açıklama

TVIN-DRUK, AO PP, Ukrayna ALL.BIZ:Ukrayna - Şirket. Şirket iletişim bilgileri: adresi, telefon ve faks numarası, Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. Частина 1