UAH
Річна інформація емітента цінних паперів  за 2017 рік. Частина 2: TVIN-DRUK, AO PP: ALL.BIZ:Ukrayna
Premium Gold
Geri bildirim: 2
TVIN-DRUK, AO PP
+38 (097) 833-44-44

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. Частина 2

30.04.2018

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явни

ка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Правлiння

Бартишев Артем Владиславович

 

84 858 383

13,0186

54 099 806

0

30 758 577

0

Голова Наглядової ради

Письменний Едуард Iллiч

 

314 378 095

48,2306

250 619 727

0

63 758 368

0

Головний бухгалтер

Шулешова Надiя Олександрiвна

 

0

0

0

0

0

0

Заступник Голови Правлiння з виробництва

Петухов Антон Миколайович

 

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з комерцiйних питань

Трофiмченко Iрина Олександрiвна

 

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Нiколаєнко Людмила Петрiвна

 

36 180 273

5,5506

30 656 186

0

5 524 087

0

Член Наглядової ради

Письменний Олег Едуардович

 

12 413 163

1,9044

8 235 667

0

4 177 496

0

Член Наглядової ради

Петер Брауер

 

0

0

0

0

0

0

Усього

447 829 914

68,7042

343 611 386

0

104 218 528

0

 

 VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

-

-

-, -, - р-н, -, -

0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Письменний Едуард Iллiч

314 378 095

48,2306

250 619 727

63 758 368

Шумiлов Борис Володимирович

203 992 701

31,2957

151 898 614

52 094 087

Бартишев Артем Владиславович

84 858 383

13,0186

54 099 806

30 758 577

Усього

603 229 179

92,5449

456 618 147

146 611 032

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

21.04.2017

Кворум зборів

87,299

Опис

Порядок денний Загальних зборiв:

(перелiк питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв.

2. Обрання Секретаря зборiв.

3. Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.

4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора.

5. Звiт Наглядової ради. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.

6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.

7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.

8. Про розподiл прибутку i збиткiв за результатами дiяльностi Товариства за 2016 рiк.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року у ходi поточної господарської дiяльностi, на суму понад 25% вартостi активiв за да-ними останньої фiнансової звiтностi Товариства.

10. Внесення змiн до Статуту Товариства.

 

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходили.

 

Результати розгляду питань порядку денного:

З 1-го питання - обрано Лiчильну комiсiю в наступному складi: Слинько Наталья Олегiвна, Щетина Дмитро Ярославович. Головою Лiчильної комiсiї обрано Слинько Наталiю Олегiвну.

З 2-го питання - обрано секретарем зборiв Бартишева Артема Владиславовича.

З 3-го питання - звiт Голови Правлiння прийняти до вiдома.

З 4-го питання - затвердити звiт Ревiзора про результати перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.

З 5-го питання -затвердити звiт Наглядової ради за пiдсумками її дiяльностi у 2016 роцi, визнати дiяльнiсть Наглядової ради задовiльною.

З 6-го питання - визнати дiяльнiсть Правлiння у 2016 роцi задовiльною. 

З 7-го питання - затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.

З 8-го питання - у зв'язку зi збитками (вiдсутностi прибутку станом на кiнець 2016 року) прибуток не розподiляється. Дивiденди не нараховуються та не сплачуються.

З 9-го питання - надати Правлiнню Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинiв будь-якого харак-теру, на суму понад 25% вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення, загальною  граничною сукупною вартiстю не бiльш 30 000 000,00 грн., за умови їх погодження Наглядовою радою Товариства.

З 10-го питання - 1. Внести змiни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. 2. Доручити Головi правлiння Товариства пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї. 3. Правлiнню забезпечити надання документiв для проведення державної реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства.

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

27.10.2017

Кворум зборів

87,299

Опис

Порядок денний Загальних зборiв:

(перелiк питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв. 

2. Обрання Секретаря зборiв.

3. Про збiльшення статутного капiталу АТ "ВП "ТВIН-ДРУК" шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.

4. Про приватне розмiщення акцiй АТ "ВП "ТВIН-ДРУК" та затвердження Рiшення про приватне розмiщення простих iменних акцiй АТ "ВП "ТВIН-ДРУК" (iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення).

5. Про визначення уповноваженого органу АТ "ВП "ТВIН-ДРУК", якому надаються повноваження щодо приватного розмiщення акцiй Товариства. 

6. Про визначення уповноважених осiб АТ "ВП "ТВIН-ДРУК", яким надаються повноваження щодо приватного розмiщення акцiй Товариства.

 

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходили.

 

Результати розгляду питань порядку денного:

З 1-го питання - обрано Лiчильну комiсiю в наступному складi: Слинько Наталя Олегiвна, Щетина Дмитро Ярославович. Головою Лiчильної комiсiї обрано Слинько Наталю Олегiвну.

З 2-го питання - обрано секретарем зборiв Бартишева Артема Владиславовича.

З 3-го питання - збiльшити статутний капiтал АТ "ВП "ТВIН-ДРУК" на суму 3 999 999 гривень 99 копiйок шляхом приватного розмiщення 133 333 333 додаткових простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi 0 гривень 03 копiйки кожна за рахунок додаткових внескiв.

З 4-го питання - 1.Здiйснити приватне розмiщення простих iменних акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТВIН-ДРУК".

2.Затвердити Рiшення про приватне розмiщення простих iменних акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТВIН-ДРУК" (iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення), що викладене окремим додатком до Протоколу загальних зборiв.

З 5-го питання - визначити Наглядову раду уповноваженим органом АТ "ВП "ТВIН-ДРУК", якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час першого та другого етапiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; залучення до розмiщення андеррайтера; внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.

З 6-го питання - визначити Голову правлiння Товариства Бартишева Артема Владиславовича уповноваженою особою АТ "ВП "ТВIН-ДРУК", якому надаються наступнi повноваження щодо приватного розмiщення акцiй Товариства: 

- проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення.

- проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй.

- проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

09.08.2011

92/20/1/11

ХТУ ДКЦБФР

UA4000166599

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,03

495 510 000

14 865 300

76,02

Опис

Обiг цiнних паперiв здiйснюється на вторинному позабiржовому ринку. Торгiвля на фондових бiржах не вiдбувається. Лiстингу/делiстингу цiнних паперiв немає. Власнi акцiї протягом звiтнього року не викупалися. 

09.08.2011

93/20/1/11

ХТУ ДКЦБФР

UA4000166607

Акція привілейована бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,03

156 312 615

4 689 378,45

23,98

Опис

Обiг цiнних паперiв здiйснюється на вторинному позабiржовому ринку. Торгiвля на фондових бiржах не вiдбувається. Лiстингу/делiстингу цiнних паперiв немає. Власнi акцiї протягом звiтнього року не викупалися. 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

16 582

15 097

0

0

16 582

15 097

  будівлі та споруди

3 180

3 002

0

0

3 180

3 002

  машини та обладнання

13 080

11 163

0

0

13 080

11 163

  транспортні засоби

308

912

0

0

308

912

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

14

20

0

0

14

20

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

16 582

15 097

0

0

16 582

15 097

Опис

Термiни та умови користування основними засобами - типовi для полiграфiчної галузi. Усi основнi засоби утримуються в належних умовах, використовуються за призначенням. Амортизацiя нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Строк використання та лiквiдацiйна вартiсть ОЗ визначається по кожному основному засобу окремо. До малоцiнних необоротних активiв вiднесенi об'єкти вартiстю до 6000,00 грн. Амортизацiя по таким об'єктам нараховується, у першому мiсяцi використання у розмiрi 100% їх вартостi.

Основнi засобi емiтента облiковуються за групами.

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2017р. становить - 71157,0 тис.грн., сума нарахованого зносу станом на 31.12.2017р. становить - 56060,0 тис.грн. Вiдповiдно ступiнь їх зносу складає 78,8%, ступiнь їх використання в середньому становить 98%. Змiни у первiснiй вартостi основних засобiв у звiтному роцi пов'язанi здебiльшого з надходженням машин та обладнання, транспортних засобiв за рахунок придбання нових ОЗ на суму 1083 тис.грн. та одночасним вибуттям транспортних засобiв в зв'язку з продажем на суму 350 тис.грн.

Первiсна вартiсть оформлених у заставу основних засобiв становить - 32445,0 тис.грн. (група "Будiвлi та споруди" та "Машини та обладнання").

Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 1239,0 тис.грн.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

14 037

8 007

Статутний капітал (тис.грн)

19 555

19 555

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

19 555

19 555

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв (14037 тис.грн.) менше скоригованого статутного капiталу (19555 тис.грн.). Це не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає вимогам законодавства щодо величини статутного капiталу.

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

2 459

X

X

у тому числі:

 

ТОВ "ЮВIД-2009" (кредит)

23.04.2012

1 368

39,5

20.11.2018

АТ "УКРСИББАНК" (овердрафт)

28.11.2017

1 091

19,9

30.10.2018

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

62

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

160

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

22 622

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

25 303

X

X

Опис

Iншi зобов'язання складають - 22622 тис.грн. та включають в себе:

кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 12478 тис.грн.; поточнi зобов'язання з одержаних авансiв - 3 тис.грн.; поточна заборгованiсть зi страхування - 57 тис.грн.; поточнi зобов'язання з оплати працi - 252 тис.грн.; кредити вiд нерезидентiв - 8976 тис.грн., забезпечення на виплату вiдпусток - 311 тис.грн., зобов'язання з фiнансової оренди - 285 тис.грн., iншi зобов'язання - 260 тис.грн.

 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

21.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв

30 000

40 377

74,3

Надано Правлiнню Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинiв будь-якого характеру, на суму понад 25% вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення, за умови їх погодження Наглядовою радою Товариства.

24.04.2017

http://labelcap.com.ua/

Опис:

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 21.04.2017р.;

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення - загальнi збори акцiонерiв;

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - надано Правлiнню Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинiв будь-якого характеру, на суму понад 25% вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення, за умови їх погодження Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 30 000 000,00 (Тридцять мiльйонiв гривень 00 коп.) грн.;

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 40 377 тис.грн.;

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 74,3%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 635 231 956 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 554 551 069 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 554 551 069 шт. та "проти" - 0, прийняття рiшення.

Haberler

LiveInternet

Açıklama

TVIN-DRUK, AO PP, Ukrayna ALL.BIZ:Ukrayna - Şirket. Şirket iletişim bilgileri: adresi, telefon ve faks numarası, Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. Частина 2