UAH
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: ТВИН-ДРУК, АО ПП: ALL.BIZ: Украина
Premium Business
Отзывов: 2
ТВИН-ДРУК, АО ПП
+38 (097) 202-01-50
  • ТВИН-ДРУК, АО ПП
  • Новости
  • Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

28.04.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТВIН-ДРУК" 2. Код за ЄДРПОУ: 23454034 3. Місцезнаходження: 61172 м. Харків, вул. Роганська, буд.149 4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 716-37-32, (057) 714-54-34 5. Електронна поштова адреса: twin@maxima.kharkov.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: : http://labelcap.com.ua/ 7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ІІ. Текст Повідомлення Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 21.04.2017р.; Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення - загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - надано Правлінню Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, за умови їх погодження Наглядовою радою Товариства. Гранична сукупність вартості правочинів - 30 000 000,00 (Тридцять мільйонів гривень 00 коп.) грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 40 377 тис.грн.; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 74,3%; Загальна кількість голосуючих акцій - 635 231 956 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 554 551 069 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 554 551 069 шт. та "проти" - 0, прийняття рішення. III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Голова Правління Бартишев А.В. М.П. 24.04.2017

Новости

LiveInternet

Описание

ТВИН-ДРУК, АО ПП, Украина ALL.BIZ: Украина - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів