UAH
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: ТВИН-ДРУК, АО ПП: ALL.BIZ: Украина
Premium Business
Отзывов: 2
ТВИН-ДРУК, АО ПП
+38 (097) 833-44-44

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

28.04.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТВIН-ДРУК" 2. Код за ЄДРПОУ: 23454034 3. Місцезнаходження: 61172 м. Харків, вул. Роганська, буд.149 4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 716-37-32, (057) 714-54-34 5. Електронна поштова адреса: twin@maxima.kharkov.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: : http://labelcap.com.ua/ 7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ІІ. Текст Повідомлення Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 21.04.2017р.; Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення - загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - надано Правлінню Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, за умови їх погодження Наглядовою радою Товариства. Гранична сукупність вартості правочинів - 30 000 000,00 (Тридцять мільйонів гривень 00 коп.) грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 40 377 тис.грн.; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 74,3%; Загальна кількість голосуючих акцій - 635 231 956 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 554 551 069 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 554 551 069 шт. та "проти" - 0, прийняття рішення. III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Голова Правління Бартишев А.В. М.П. 24.04.2017

Новости

LiveInternet

Описание

ТВИН-ДРУК, АО ПП, Украина ALL.BIZ: Украина - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів