UAH
Відомості про зміну складу посадових осіб емітент: ТВИН-ДРУК, АО ПП: ALL.BIZ: Украина
Premium Gold
Отзывов: 2
ТВИН-ДРУК, АО ПП
+38 (097) 833-44-44

Відомості про зміну складу посадових осіб емітент

01.10.2019

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

01.10.2019

 

(дата реєстрації емітентом електронного

документа)

 

№ 0110/2019

 

(вихідний реєстраційний номер

електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління

 

 

 

Бартишев А.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТВIН-ДРУК"

 

  1. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
  2. Місцезнаходження

61172 м. Харків, вул. Роганська, буд.149

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи

23454034

  1. Міжміський код та телефон, факс

(57)       716-37-32, (057) 714-54-34

 

  1. Адреса електронної пошти twin@maxima.kharkov.ua

 

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

 

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",

21676262, 804, DR/00001/APA

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному

http://labelcap.com.

веб-сайті учасника фондового ринку

ua/price

 

 

(адреса сторінки)                                       (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

 

Дата

Зміни (призначено,

 

 

Ідентифікаційний

Розмір частки в

 

звільнено, обрано

 

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне

 

вчинення

Посада

код юридичної

статутному капіталі

 

або припинено

найменування юридичної особи

 

дії

 

особи

емітента (у відсотках)

 

повноваження)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2019

звільнено

Головний бухгалтер

Шулешова Надія Олександрівна

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

 

 

На підставі Наказу Голови Правління АТ "ВП "ТВІН-ДРУК" № 12-К від 30.09.2019р. звільнено 30.09.2019р. з посади Головного бухгалтера Шулешову Надію Олександрівну за згодою сторін згідно п.1 ст.36 КЗпП України. Особа пакетом акцій емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін - наказ Голови Правління АТ "ВП "ТВІН-ДРУК", заява Шулешової Н.О. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді протягом 6 років 7 місяців.

30.09.2019

призначено

Головний бухгалтер

Гончарова Тетяна Григорівна

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

 

 

На підставі Наказу Голови Правління АТ "ВП "ТВІН-ДРУК" № 13-К від 30.09.2019р. призначено з 01.10.2019р. на посаду Головного бухгалтера Гончарову Тетяну Григорівну шляхом переведення з посади заступника Головного бухгалтера. Особу призначено безстроково. Особа пакетом акцій емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін - наказ Голови Правління АТ "ВП "ТВІН-ДРУК", заява Гончарової Т.Г. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади протягом останніх п'яти років: заступник Головного бухгалтера - АТ "ВП "ТВІН-ДРУК"; головний бухгалтер - УАСП ТОВ "КАІС"; головний бухгалтер - ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД"; бухгалтер, головний бухгалтер - ТОВ "ТІР ТРЕЙДІНГ"; головний бухгалтер - ТОВ "КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ". Працює на посаді - економіст "ТОВ "ФЕКСІМ - УКРАЇНА".

 

Новости

LiveInternet

Описание

ТВИН-ДРУК, АО ПП, Украина ALL.BIZ: Украина - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., Відомості про зміну складу посадових осіб емітент