UAH
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента: ТВИН-ДРУК, АО ПП: ALL.BIZ: Украина
Premium Business
Отзывов: 2
ТВИН-ДРУК, АО ПП
+38 (097) 833-44-44

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

01.04.2019


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

01.04.2019                                                           

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1                                                                     

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

        Голова Правління                        _         
             Бартишев А.В.             
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТВIН-ДРУК"

2. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            61172 м. Харків, вул. Роганська, буд.149

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            23454034

5. Міжміський код та телефон, факс

            (057) 716-37-32, (057) 714-54-34

6. Адреса електронної пошти

            twin@maxima.kharkov.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://labelcap.com.ua/

__________________ 

 

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

01.04.2019

припинено повноваження

Ревізор

Нiколаєнко Людмила Петрiвна

 

4,8926

Зміст інформації:

У зв'язку з закінченням терміну повноважень припинено з 01.04.2019р. повноваження на посаді Ревізор АТ "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТВIН-ДРУК" Нiколаєнко Людмилі Петрiвні. Розмір частки в статутному капіталі емітента - 4,8926%. Обґрунтування змін - закінчення терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді протягом 3 років.

Нову особу на посаду Ревізора не призначено. Ревізора буде обрано на найближчих загальних зборах.

 

ЕЦП до Відомостей про зміну складу посадових осіб емітента: 

https://drive.google.com/file/d/1K1NcWMoCQNqFHfR_uJKZuT1at0qGtPop/view?usp=sharing

Новости

LiveInternet

Описание

ТВИН-ДРУК, АО ПП, Украина ALL.BIZ: Украина - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., Відомості про зміну складу посадових осіб емітента